Všeobecné obchodní a storno podmínky pro Comic-Con Prague a Comic-Con Junior.


Comic-Con Prague a Comic-Con Junior pořádá Comic-Con s.r.o., za kterým stojí tým neziskového spolku FFestivaly z.s., organizátor Festivalu Fantazie, PragoFFestu a dalších aktivit, společně s Active Radio a.s. a jeho týmem No Limits, který organizoval stovky různých akcí.
Prodej zážitku ve formě fotografování s hostem a autogramiády hostů Comic-Conu Prague a Comic-Conu Junior v podobě poukázek s unikátním kódem (dále Poukázky) zajišťuje Comic-Con Prague s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 08268690.

A. Všeobecné informace


1. Těmito Všeobecnými obchodními a storno podmínkami (dále jen Obchodní podmínky) se řídí nákup poukázek na fotografování a podepisování s hosty aktuálního Comic-Conu, uskutečněný prostřednictvím e-shopu Comic-Con Prague s.r.o. na adrese http://shop.comicon.cz. Nákupem vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit.

2. Nákupem poukázek se zavazujete dodržovat Pravidla účasti na Comic-Con Prague respektive Comic-Conu Junior a Pravidla pro návštěvníky O2 universum respektive BVV pavilonu E, kde Comic-Con Prague respektive Comic-Con Junior probíhají v datech oznámených na webech a sociálních sítích obou conů.

3. Jako pořadatelé si vyhrazujeme právo na změnu hostů, programu, termínu a místa konání. Nákupem berete toto právo pořadatele na vědomí.

4. Comic-Con Prague s.r.o. žádným způsobem nezodpovídá za platnost a pravost poukázek zakoupených mimo uvedený e-shop. Zakoupené poukázky v jakékoliv podobě vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití kódu vaší poukázky a kvůli tomu nemusíte obdržet objednané plnění na Comic-Conu.

5. Jako součást zážitku obdržíte dárek v podobě záznamu – fotografie či podpisu.

B. Nákup poukázek


1. Poukázky se prodávají výhradně v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem prostřednictvím veřejné datové sítě internet.

2. Ceny jednotlivých poukázek jsou uvedeny na webové stránce Comic-Conu, určující jsou ceny v e-shopu. Comic-Con Prague s.r.o. si vyhrazuje právo ceny změnit.

3. Druh a počet poukázek je stanoven Comic-Con Prague s.r.o. v souladu s kapacitními možnostmi akce a hostů. Více poukázek nebude prodáváno.

4. Poukázka sama o sobě nestačí k obdržení plnění, k jejímu využití je nutná rovněž vstupenka na aktuální Comic-Con pro příslušný den.

5. Cena poukázky sestává z ceny zážitku při fotografování nebo podepisování a DPH. Cena zahrnuje dárek v podobě záznamu zážitku – fotografie nebo podpisu. Pokud při nákupu poukázky budete požadovat doručení fotografií nebo podpisů na vámi určenou adresu, bude vám Comic-Con Prague s.r.o. dále účtovat náhradu nákladů na doručení vstupenky (Poštovné a balné). Poukázky na dobírku se nezasílají.

6. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu poukázky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na fotografování a podepisování na aktuálním Comic-Conu, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

7. Poukázky na fotografování a podepisování na Comic-Conu nejsou primárně určeny k tomu, aby se s nimi dále obchodovalo nebo spekulovalo. Comic-Con Prague s.r.o. prodává poukázky osobám, které mají zájem se zúčastnit fotografování a podepisování na aktuálním Comic-Conu, ovšem nepřeje si, aby se tyto poukázky staly předmětem sekundárního obchodu. Upozorňujeme tedy na to, že mohou být přijata patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím s poukázkami.

8. Praktické podmínky a informace:
• Zakoupené poukázky jsou přenositelné na jinou osobu výhradně před použitím.
• Poukázka umožňuje vstup na fotografování a podepisování dle volných kapacit, které určuje pořadatel. Poukázka není vstupenkou na Comic-Con a k jejímu využití je podmínkou vlastnictví vstupenky na aktuální Comic-Con.
• Poukázky budou přeměněny na časové poukázky na konkrétní čas fotografování a podepisování v e-shopu Comic-Con Prague s.r.o. jeden až dva týdny před aktuálním Comic-Conem, dle kapacitních možností. Pokud si kupující nepřemění poukázku na časovou poukázku, bude mu pořadatelem přidělen časový rozsah pro fotografování a podepisování, pořadatel zašle e-mailem kód časové poukázky.
• Časové poukázky budou naskenovány při vstupu na fotografování a podepisování na aktuální Comic-Con. QR kód lze naskenovat pouze jednou, skenováním je vstupenka pro daný den znehodnocena a nelze ji použít znovu.

C. Storno podmínky


1. V případě nedoručení poukázek respektive časových poukázek e-mailem obratem po nákupu respektive po výběru časového termínu je nutné kontaktovat shop@comiccon.cz.

2. Nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv poukázku na fotografování a podepisování na Comic-Conu Prague a Comic-Conu Junior, kterou jste nezakoupili v e-shopu Comic-Con Prague s.r.o.

3. Zaplacená cena poukázky ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem poukázek, se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

4. V případě zrušení aktuálního Comic-Conu nebo zrušení účasti hosta na aktuálním Comic-Conu má kupující nárok na vrácení peněz za nákup poukázek ve výši 100%. Kupující nemá nárok na vrácení Poštovného a balného.

5. V případě nedodržení podmínek pro vstup do budovy O2 universum respektive BVV pavilon E není nárok na vrácení peněz za nákup poukázek.

6. Zakoupená poukázka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení poukázky vám nebude poukázka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.

7. Veškeré reklamace a případné dotazy nad rámec Obchodních podmínek je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: shop@comiccon.cz anebo písemně na adresu: hotel Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř.

D. Závěrečná ustanovení


1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2. V případě, že dojde mezi Comic-Con Prague s.r.o. a vámi, jste-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem poukázky na fotografování a podepisování na aktuální Comic-Con pořádaný Comic-Con Prague s.r.o. či v souvislosti s konáním či průběhem aktuálního Comic-Conu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Totéž platí, dojde-li ke spotřebitelskému sporu mezi vámi a Ticketmaster.

3. Comic-Con Prague s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

Comic-Con Prague s.r.o.